תקנון

תקנון פעילות ושירות תשלום באמצעות האינטרנט (רישום ותשלום פיקדון לפעילות)

1. אתר האינטרנט (להלן: “האתר”) מופעל על ידי Mind Attack – רשת חדרי בריחה בצפון (להלן: “החברה”)


2. האתר מאפשר, בין היתר, למשלמים עבור ההשתתפות בפעילות של החברה שהם בגירים ומעל גיל 18 שנים (להלן: “המשתמשים”) להעביר הוראות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי, עבור השתתפות בפעילויות שמפעילה החברה, וזאת בכפוף לתנאי תקנון שירות תשלומים ופעילות זה (להלן: “התקנון”) התקנון חל על אתר התשלומים של החברה בלבד.


3. המשתמשים מתבקשים לקרוא בעיון ובקפידה את הוראות התקנון להלן, ולהקפיד על כך שכל הפרטים הנמסרים על ידם לצורך שימוש באתר מדויקים, וזאת בטרם מתן הוראת התשלום. המשתמשים נדרשים לאשר במקום המיועד לכך, כי קראו את התקנון. אישור קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו.


4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר של החברה, תגברנה הוראות התקנון.


5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.


6. הוראות התקנון התקפות לגבי הוראת תשלום כלשהי הינן אלה המפורסמות באתר במועד העברת הוראת התשלום.


7. האמור בתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע.

8. הלקוח ו/או המשלם או מי מטעמו מחויב לדווח על בעיה רפואית לפני השתתפות בפעילות והתשלום מהווה את אישורו להשתתפות והיכרותו עם התוכנית של הפעילות.


9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את התנאים והתעריפים להשתתפות בפעילויות השונות, לפי שיקול דעתה, וללא הודעה מראש. התנאים והתעריף המחייבים הינם אלה המפורטים באתר במועד הרישום לפעילות.
הנחות והטבות אשר מעניק בית העסק עבור המשתתפים תקפות בימי חול בלבד ואינן תקפות בערבי חג, חגים, חוה”מ וסופי שבוע.


10. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל שוברי הנחה ו/או מתנה הקשורים לבית העסק הן מטעמו והן מטעם חברות הפצת שוברים שונות במידה והלקוח לא ציין במפורש בתהליך ההזמנה וקיבל על כך אישור מראש ו/או אישור טלפוני מהחברה שהינו מגיע עם שוברי הנחה ו/או מתנה וזאת מבלי לגרוע את הזכות להשתתפות הלקוח במשחק ובזמן שקבע, בתשלום מלא על פי התעריפים הנקובים באתר בעת תהליך ההזמנה.


11. אין החברה אחראית על תהליכי ביצוע הזמנת שוברי הנחה ו/או מתנה מטעם חברות אחרות.

12. הוראת התשלום מבוצעת באתר מאובטח של חברת “קארדקום” (www.cardcom.co.il)
חברה 
שהתמחותה בסליקת כרטיסי אשראי וניהול תשלומים באינטרנט ועומדת בתקן PCI-DSS לאבטחת מידע
של כרטיסי אשראי (להלן: “חברת הסליקה”) החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף את חברת הסליקה,
ומתחייבת שכל חברת סליקה שעימה היא תתקשר בהסכם תעמוד בתקן הנ”ל או בתקן התקף באותו מועד.


13. לאחר מילוי כל פרטי התשלום והעברת הוראת התשלום על ידי המשתמש, חברת הסליקה תעביר את הוראת התשלום
לחברת כרטיסי האשראי שבאמצעותה מבקש המשתמש לבצע את התשלום (
להלן: “חברת האשראי”)


14. החברה באמצעות חברת הסליקה, שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הוראת תשלום כלשהי לחברת האשראי בכל אחד מהמקרים הבאים:


א. אם יתברר כי קיימת מניעה חוקית או אחרת להעברת הוראת התשלום.
ב. אם החברה תהא סבורה כי הוראת התשלום אינה ברורה במידה מספקת או חסרה פרטי זיהוי או מידע
נדרש אחר.


15. למען הסר ספק, יובהר כי חברת האשראי אחראית לביצוע החיוב בפועל,
וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בקשר לכך.

16. הוראות תשלום באמצעות האתר מחייבות את המשתמש לכל דבר ועניין.


17. ביטול/שינויי זמן הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית בלבד עם שירות הלקוחות של החברה.

החזר ו/או ביטול ו/או חיוב כרטיס האשראי יעשה בכל אחד מהמקרים הבאים:


א. בביטול/שינויי זמן הזמנה עד 48 שעות לפני תחילת הפעילות ו/או המשחק – הלקוח לא יחויב בדמי הפיקדון.


ב. במקרה והלקוח ביטל/שינה את זמן הזמנה פחות מ-48 שעות עד תחילת הפעילות ו/או המשחק, ייגבו דמי הפיקדון במלואם.


ג. במקרה והלקוח ביטל/שינה את זמן ההזמנה בתוך פחות מ-3 שעות עד תחילת הפעילות ו/או המשחק הלקוח יחויב בדמי השתתפות מלאים ע”פ מספר המשתתפים המצוין בהזמנתו ולפי המחירון הנהוג באתר בעת ביצוע ההזמנה ולא יהיה זכאי לדרישה או להחזר כספי כלשהו.


ד. במקרה והלקוח לא הגיע כלל לפעילות או איחר במעל ל- 20 דקות (עשרים דקות) למועד הקבוע לפעילות, זכאותו להשתתף בפעילות במועד הקבוע תישלל לאלתר והלקוח יחויב בדמי השתתפות מלאים ע”פ מספר המשתתפים המצוין בהזמנתו ולפי המחירון הנהוג באתר בעת ביצוע ההזמנה ולא יהיה זכאי לדרישה או להחזר כספי כלשהו.


18. לא יינתן החזר כספי למשתתף שהשתתף בפעילות ושנסתיימה השתתפותו בפעילות לפני מועדה המתוכנן עקב בקשה לצאת מן הפעילות ו/או בשל בעיות 
משמעת ו/ או התנהגות שסיכנה אותו או את יתר המשתתפים ו/או חציית קו אדום אחר שהוגדר ע”י המדריך.


19. ידוע ומוסכם, כי קיום הפעילות תלוי בגורמים רבים כדוגמת, מזג אויר, מצב בטחוני, צדדים שלישיים ושיקולים נוספים.
לפיכך, שומרת לעצמה החברה את הזכות לשנות ו/או לבטל כל פעילות, מכל סיבה 
שהיא, ע”פ שיקול דעת החברה.
בכלל זה תהא החברה רשאית לבצע שינויים בתוכנית הפעילות, שינוי מקום הפעילות, מועדיה ו/או תכניה, והדבר לא יהווה נימוק לביטול ההרשמה ו/או לדרישה להחזר כספי.

20. החברה לא תישא באחריות לנזק, הפסד, לרבות חסרון כיס או אבדן רווח, הוצאות או תשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, בנסיבות שאין לחברה שליטה עליהן ושהיא לא יכלה לצפות מראש או בשל מעשה או מחדל רשלני של חברת האשראי או המשתתפים או מי מטעמם.

21. הגבלת גיל ומצב רפואי:
– ההשתתפות הנה מגיל 16 ומעלה. ילדים מתחת לגיל 16 נדרשים בליווי מבוגר.
– ההשתתפות אינה מומלצת לסובלים מבעיות לב, אסתמה, קוצר נשימה כבד, קלאוסטרופוביה, אפילפסיה ולנשים בהריון מתקדם.
– ההשתתפות גם במקרים של מגבלות רפואיות מכל סוג – הנה באחריות המשתתף בלבד!


22. הגבלות זמן:
– הפעילות מוגבלת לזמן קצוב שיימסר לכם בתחילת הפעילות.
– יצאתם מהחדר לפני הזמן – כל הכבוד, לא סיימתם בזמן – הפעילות תסתיים עם תום הזמן.
– לא יוחזר תשלום בכל מקרה, לפיצוח מוקדם של המשחק או אי הצלחה.


23. ציוד אישי:
– אתם רשאים להפקיד תיקים/ציוד במקום המיועד לכך לפי הוראות המפעיל לפני תחילת הפעילות.
– החברה אינה אחראית בשום מצב לגנבות, נזקים ואבדן הרכוש.
– חל איסור מוחלט על הכנסת מכשירים אלקטרוניים, פנסים, טלפונים, שעונים, מצלמות וחפצים מכל סוג לרבות חפצים חדים, כלי כתיבה/עבודה.
– יש לכבות/להשתיק טלפונים כך שלא יפריעו לפעילות.
– מומלץ להיכנס לפעילות בביגוד נוח ונעליים סגורות. אין להשתמש בנעלי עקב. החברה לא אחראית לנזק גופני כתוצאה מאי עמידה בהמלצות אלו.


24. ציות להוראות וכללי התנהגות:
– יש להישמע באופן מלא להוראות המפעיל!
– במקרה חירום/בעיה ניתן לבקש לצאת מהחדר ולסיים את הפעילות (תשלום לא יוחזר לקבוצה)
– יש לדווח מידית למפעיל על כל פגיעה/חבלה מכל סוג שהוא.
– אסור לאכול/לשתות במהלך הפעילות. אסור לחלוטין להכניס לפה נוזלים/חפצים המצויים בחדר!
– העישון בכל המתחם אסור לחלוטין. אין להצית אש או להכניס מצתים לחדר הפעילות.
– פתרון החידות בחדר אינו מצריך שימוש בכוח פיזי! אסורה הפעלת כוח שלא לצורך ויש לנהוג בזהירות ולשמור על הציוד תקין. (גם הקבוצה הבאה אחריכם רוצה ליהנות!)
– חל איסור מוחלט על השתוללות, התפרעות ואלימות מכל סוג.
– המזיק יישא באחריות לתוצאות ולנזק מכל סוג עקב שימוש בכוח או זדון או עבירה על הכללים.
– החברה לא תאפשר השתתפות בפעילות תחת השפעת סמים/אלכוהול.
– החברה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את הפעילות בכל זמן, ללא החזר כספי, בשל הפרת הכללים והתנהגות החורגת מהנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות.


25. אני מודע/ת ומסכימ/ה לכך ש:
– במקום מותקנות מצלמות האזנה והקלטה לצורך תיעוד, מעקב ופיקוח על הפעילות והמשתתפים.
– הפעילות עשויה לכלול אלמנטים שונים כולל פעילות בחושך מוחלט/לכידה/כליאה/הפחדה/זחילה/התכופפות, שימוש בחומרים/אלמנטים מכניים ועוד.
– אני מתחייב/ת לשמור בסודיות מלאה את פרטי החדר, החידות והפעילות (כדי לא לקלקל לאחרים שבאים אחריכם)
– זכויות היוצרים בפעילות על כל רכיביה – שייכות לחברה בלבד.
– בתום המשחק מוצע ללקוח להצטלם בטלפון של החברה.
צילום ע”י החברה מהווה הסכמת הלקוח במשתמע להעלאת התמונה לאתר האינטרנט, האינסטגרם והפייסבוק של החברה, ללא תיוג.
במידה והקבוצה אינה מאשרת ניתן לבחור לא להצטלם במצלמת החברה, וניתן לבקש להצטלם בנייד הפרטי של הלקוח למזכרת בלבד.
הלקוח רשאי בכל עת לבקש מהחברה להסיר תמונתו, והחברה כמובן תענה לבקשתו.

 

 

26. החברה מתפעלת את האתר באמצעי הגנה והצפנה כמקובל באתרים כאמור, ובהתאם לנדרש לפי דין.


27. באתר לא יישמר מידע על פרטי כרטיסי האשראי.


28. מסירת כתובת הדוא”ל של המשתמש מהווה הסכמה מצידו לקבלת עדכונים תקופתיים במידה ואישר בתהליך ההזמנה סעיף קבלת תוכן שיווקי


29. מסירת מספרי הטלפון של המשתמש מהווה הסכמה מצידו לקבלת הודעות SMS וWHATSAPP שיווקיות מצד החברה במידה ואישר בתהליך ההזמנה סעיף קבלת תוכן שיווקי.


30. מידע שימסור משתמש במסגרת השימוש באתר יישמר בסוד על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”ב 1982.


31. תקנון זה מהווה חוזה בין החברה לבין המשתמשים וכפוף לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה, נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר חיפה.

32. מדיניות הפרטיות

הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.

 1. ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.

33. איסוף פרטים אישיים

ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

 1. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;

 2. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;

 3. מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;

 4. מידע שאתם מזינים בזמן יצירת פרופיל באתר שלנו—לדוגמה, השם שלכם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, מצב מערכות יחסים, תחומי עניין ותחביבים, פרטי השכלה, ופרטי תעסוקה;

 5. מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;

 6. המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;

 7. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;

 8. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או העברות שאתם מבצעים באתר שלנו, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלכם;

 9. מידע שאתם מפרסמים באתר שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;

 10. מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;

 11. כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.

לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו

34. שימוש בפרטים האישיים שלכם

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 1. ניהול האתר והעסק שלנו;

 2. התאמה האישית של האתר עבורכם;

 3. לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;

 4. שליחה של סחורות שרכשתם דרך האתר;

 5. אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר;

 6. שליחה של הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.

 7. לשלוח לכם הודעות מסחריות שאינן שיווקיות;

 8. לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;

 9. שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר);

 10. שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים);

 11. אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע);

 12. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;

 13. לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;

 14. אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו ושימושים אחרים.

אם תמסרו לנו מידע אישי לפרסום באתר שלנו, אנחנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לנו.

ניתן להשתמש בהגדרות הפרטיות שלכם כדי להגביל את הפרסום של המידע שלכם באתר שלנו, וניתן לשנות אותן בעזרת בקרות הפרטיות שבאתר.

אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.

35. חשיפת פרטים אישיים

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים,
הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה בקבוצת החברות שלנו
(זה אומר כל חברות הבת שלנו, חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

 1. לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

 2. בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;

 3. על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי);

 4. לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש);

 5. ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.

למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג’.

36. העברות נתונים בינלאומיות

 1. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.

 2. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.

 3. פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.

 4. אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף ו’ זה.

37. שמירת פרטים אישיים

 1. סעיף זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.

 2. פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.

 3. על אף ההוראות האחרות אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:

  1. לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

  2. אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי;

  3. על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי).

38. אבטחת הפרטים האישיים שלכם

 1. אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.

 2. אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).

 3. כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שבוצעו דרך האתר שלנו יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה.

 4. אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.

39. עדכונים במדיניות

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו.
אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

40. הזכויות שלכם

אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם;

אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.

בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.

41. אתרים צד ג’

האתר שלנו כולל קישורים חיצוניים, ופרטים על אתרים צד ג’. אין לנו שליטה ואיננו אחראים על מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.

42. עדכון מידע

אנא הודיעו לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.

43. עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות.

 1. השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:

  1. אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים.

 2. רוב האתרים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות—למשל:

  1. באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;

  2. בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;

  3. ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”

לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.

 1. אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם—למשל:

  1. בדפדפן אינטרנט אקספלורר (גרסה 10), אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית (תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835 );

  2. בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” ו-“פרטיות”, ואז לבחור “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה”, וללחוץ על “הצג עוגיות,” ואז “הסר את כל העוגיות”;

  3. ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“נקה נתוני גלישה,” ואז לבחור באפשרות “מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים,” ולבסוף ללחוץ “נקה נתוני גלישה.”

 2. למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.

גרסה מלאה:

כללי


1. אתר האינטרנט (להלן: “האתר”) מופעל על ידי Mind Attack – רשת חדרי בריחה בצפון (להלן: “החברה”)


2. האתר מאפשר, בין היתר, למשלמים עבור ההשתתפות בפעילות של החברה שהם בגירים ומעל גיל 18 שנים (להלן: “המשתמשים”) להעביר הוראות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי, עבור השתתפות בפעילויות שמפעילה החברה, וזאת בכפוף לתנאי תקנון שירות תשלומים ופעילות זה (להלן: “התקנון”) התקנון חל על אתר התשלומים של החברה בלבד.


3. המשתמשים מתבקשים לקרוא בעיון ובקפידה את הוראות התקנון להלן, ולהקפיד על כך שכל הפרטים הנמסרים על ידם לצורך שימוש באתר מדויקים, וזאת בטרם מתן הוראת התשלום. המשתמשים נדרשים לאשר במקום המיועד לכך, כי קראו את התקנון. אישור קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו.


4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר של החברה, תגברנה הוראות התקנון.


5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.


6. הוראות התקנון התקפות לגבי הוראת תשלום כלשהי הינן אלה המפורסמות באתר במועד העברת הוראת התשלום.


7. האמור בתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע.

 

רישום ואישור השתתפות לפעילות


8. הלקוח ו/או המשלם או מי מטעמו מחויב לדווח על בעיה רפואית לפני השתתפות בפעילות והתשלום מהווה את אישורו להשתתפות והיכרותו עם התוכנית של הפעילות.


9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את התנאים והתעריפים להשתתפות בפעילויות השונות, לפי שיקול דעתה, וללא הודעה מראש. התנאים והתעריף המחייבים הינם אלה המפורטים באתר במועד הרישום לפעילות​.
הנחות והטבות אשר מעניק בית העסק עבור המשתתפים תקפות בימי חול בלבד ואינן תקפות בערבי חג, חגים, חוה”מ וסופי שבוע.


10. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל שוברי הנחה ו/או מתנה הקשורים לבית העסק הן מטעמו והן מטעם חברות הפצת שוברים שונות במידה והלקוח לא ציין במפורש בתהליך ההזמנה וקיבל על כך אישור מראש ו/או אישור טלפוני מהחברה שהינו מגיע עם שוברי הנחה ו/או מתנה וזאת מבלי לגרוע את הזכות להשתתפות הלקוח במשחק ובזמן שקבע, בתשלום מלא על פי התעריפים הנקובים באתר בעת תהליך ההזמנה.


11. אין החברה אחראית על תהליכי ביצוע הזמנת שוברי הנחה ו/או מתנה מטעם חברות אחרות.

 

הוראות תשלום


12. הוראת התשלום מבוצעת באתר מאובטח של חברת “קארדקום” (www.cardcom.co.il) חברה 
שהתמחותה
בסליקת כרטיסי אשראי וניהול תשלומים באינטרנט ועומדת בתקן PCI-DSS לאבטחת מידע של כרטיסי אשראי (להלן: “חברת הסליקה”) החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף את חברת הסליקה, ומתחייבת שכל חברת סליקה שעימה היא תתקשר בהסכם תעמוד בתקן הנ”ל או בתקן התקף באותו מועד.


13. לאחר מילוי כל פרטי התשלום והעברת הוראת התשלום על ידי המשתמש, חברת הסליקה תעביר את הוראת התשלום לחברת כרטיסי האשראי שבאמצעותה מבקש המשתמש לבצע את התשלום (להלן: “חברת האשראי”)


14. החברה באמצעות חברת הסליקה, שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הוראת תשלום כלשהי לחברת האשראי בכל אחד מהמקרים הבאים:


א. אם יתברר כי קיימת מניעה חוקית או אחרת להעברת הוראת התשלום.
ב. אם החברה תהא סבורה כי הוראת התשלום אינה ברורה במידה מספקת או חסרה פרטי זיהוי או מידע
נדרש אחר.


15. למען הסר ספק, יובהר כי חברת האשראי אחראית לביצוע החיוב בפועל, וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בקשר לכך.

 

ביטול הוראות תשלום והחזרים


16. הוראות תשלום באמצעות האתר מחייבות את המשתמש לכל דבר ועניין.


17. ביטול/שינויי זמן הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם שירות הלקוחות של החברה. החזר ו/או ביטול ו/או חיוב כרטיס האשראי יעשה בכל אחד מהמקרים הבאים:


א. בביטול/שינויי זמן הזמנה עד 48 שעות לפני תחילת הפעילות ו/או המשחק – הלקוח לא יחויב בדמי הפיקדון.


ב. במקרה והלקוח ביטל/שינה את זמן הזמנה פחות מ-48 שעות עד תחילת הפעילות ו/או המשחק, ייגבו דמי הפיקדון במלואם.


ג. במקרה והלקוח ביטל/שינה את זמן ההזמנה בתוך פחות מ-3 שעות עד תחילת הפעילות ו/או המשחק הלקוח יחויב בדמי השתתפות מלאים ע”פ מספר המשתתפים המצוין בהזמנתו ולפי המחירון הנהוג באתר בעת ביצוע ההזמנה ולא יהיה זכאי לדרישה או להחזר כספי כלשהו.


ד. במקרה והלקוח לא הגיע כלל לפעילות או איחר במעל ל- 20 דקות (עשרים דקות) למועד הקבוע לפעילות, זכאותו להשתתף בפעילות במועד הקבוע תישלל לאלתר והלקוח יחויב בדמי השתתפות מלאים ע”פ מספר המשתתפים המצוין בהזמנתו ולפי המחירון הנהוג באתר בעת ביצוע ההזמנה ולא יהיה זכאי לדרישה או להחזר כספי כלשהו.


18. לא יינתן החזר כספי למשתתף שהשתתף בפעילות ושנסתיימה השתתפותו בפעילות לפני מועדה המתוכנן עקב בקשה לצאת מן הפעילות ו/או בשל בעיות 
משמעת ו/ או התנהגות שסיכנה אותו או את יתר המשתתפים ו/או חציית קו אדום אחר שהוגדר ע”י המדריך.


19. ידוע ומוסכם, כי קיום הפעילות תלוי בגורמים רבים כדוגמת, מזג אויר, מצב בטחוני, צדדים שלישיים ושיקולים נוספים. לפיכך, שומרת לעצמה החברה את הזכות לשנות ו/או לבטל כל פעילות, מכל סיבה 
שהיא, ע”פ שיקול דעת החברה. בכלל זה תהא החברה רשאית לבצע שינויים בתוכנית הפעילות, שינוי מקום הפעילות, מועדיה ו/או תכניה, והדבר לא יהווה נימוק לביטול ההרשמה ו/או לדרישה להחזר כספי.

 

אחריות


20. החברה לא תישא באחריות לנזק, הפסד, לרבות חסרון כיס או אבדן רווח, הוצאות או תשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, בנסיבות שאין לחברה שליטה עליהן ושהיא לא יכלה לצפות מראש או בשל מעשה או מחדל רשלני של חברת האשראי או המשתתפים או מי מטעמם.

 

כללי התנהגות במשחק ובתוך מתחם הפעילות


21. הגבלת גיל ומצב רפואי:
– ההשתתפות הנה מגיל 16 ומעלה. ילדים מתחת לגיל 16 נדרשים בליווי מבוגר.
– ההשתתפות אינה מומלצת לסובלים מבעיות לב, אסתמה, קוצר נשימה כבד, קלאוסטרופוביה, אפילפסיה ולנשים בהריון מתקדם.
– ההשתתפות גם במקרים של מגבלות רפואיות מכל סוג – הינה באחריות המשתתף בלבד!


22. הגבלות זמן:
– הפעילות מוגבלת לזמן קצוב שיימסר לכם בתחילת הפעילות.
– יצאתם מהחדר לפני הזמן – כל הכבוד, לא סיימתם בזמן – הפעילות תסתיים עם תום הזמן.
– לא יוחזר תשלום בכל מקרה, לפיצוח מוקדם של המשחק או אי הצלחה.


23. ציוד אישי:
– אתם רשאים להפקיד תיקים/ציוד במקום המיועד לכך לפי הוראות המפעיל לפני תחילת הפעילות.
– החברה אינה אחראית בשום מצב לגנבות, נזקים ואבדן הרכוש.
– חל איסור מוחלט על הכנסת מכשירים אלקטרוניים, פנסים, טלפונים, שעונים, מצלמות וחפצים מכל סוג לרבות חפצים חדים, כלי כתיבה/עבודה.
– יש לכבות/להשתיק טלפונים כך שלא יפריעו לפעילות.
– מומלץ להיכנס לפעילות בביגוד נוח ונעליים סגורות. אין להשתמש בנעלי עקב. החברה לא אחראית לנזק גופני כתוצאה מאי עמידה בהמלצות אלו.


24. ציות להוראות וכללי התנהגות:
– יש להישמע באופן מלא להוראות המפעיל!
– במקרה חירום/בעיה ניתן לבקש לצאת מהחדר ולסיים את הפעילות (תשלום לא יוחזר לקבוצה)
– יש לדווח מידית למפעיל על כל פגיעה/חבלה מכל סוג שהוא.
– אסור לאכול/לשתות במהלך הפעילות. אסור לחלוטין להכניס לפה נוזלים/חפצים המצויים בחדר!
– העישון בכל המתחם אסור לחלוטין. אין להצית אש או להכניס מצתים לחדר הפעילות.
– פתרון החידות בחדר אינו מצריך שימוש בכוח פיזי! אסורה הפעלת כוח שלא לצורך ויש לנהוג בזהירות ולשמור על הציוד תקין. (גם הקבוצה הבאה אחריכם רוצה ליהנות!)
– חל איסור מוחלט על השתוללות, התפרעות ואלימות מכל סוג.
– המזיק יישא באחריות לתוצאות ולנזק מכל סוג עקב שימוש בכוח או זדון או עבירה על הכללים.
– החברה לא תאפשר השתתפות בפעילות תחת השפעת סמים/אלכוהול.
– החברה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את הפעילות בכל זמן, ללא החזר כספי, בשל הפרת הכללים והתנהגות החורגת מהנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות.


25. אני מודע/ת ומסכימ/ה לכך ש:
– במקום מותקנות מצלמות האזנה והקלטה לצורך תיעוד, מעקב ופיקוח על הפעילות והמשתתפים.
– הפעילות עשויה לכלול אלמנטים שונים כולל פעילות בחושך מוחלט/לכידה/כליאה/הפחדה/זחילה/התכופפות, שימוש בחומרים/אלמנטים מכניים ועוד.
– אני מתחייב/ת לשמור בסודיות מלאה את פרטי החדר, החידות והפעילות (כדי לא לקלקל לאחרים שבאים אחריכם)
– זכויות היוצרים בפעילות על כל רכיביה – שייכות לחברה בלבד.

– בתום המשחק מוצע ללקוח להצטלם בטלפון של החברה.
צילום ע”י החברה מהווה הסכמת הלקוח במשתמע להעלאת התמונה לאתר האינטרנט, האינסטגרם והפייסבוק של החברה, ללא תיוג.
במידה והקבוצה אינה מאשרת ניתן לבחור לא להצטלם במצלמת החברה, וניתן לבקש להצטלם בנייד הפרטי של הלקוח למזכרת בלבד.
הלקוח רשאי בכל עת לבקש מהחברה להסיר תמונתו, והחברה כמובן תענה לבקשתו.

 

אבטחת מידע והגנת הפרטיות


26. החברה מתפעלת את האתר באמצעי הגנה והצפנה כמקובל באתרים כאמור, ובהתאם לנדרש לפי דין.


27. באתר לא יישמר מידע על פרטי כרטיסי האשראי.


28. מסירת כתובת הדוא”ל של המשתמש מהווה הסכמה מצידו לקבלת עדכונים תקופתיים במידה ואישר בתהליך ההזמנה סעיף קבלת תוכן שיווקי


29. מסירת מספרי הטלפון של המשתמש מהווה הסכמה מצידו לקבלת הודעות SMS וWHATSAPP שיווקיות מצד החברה במידה ואישר בתהליך ההזמנה סעיף קבלת תוכן שיווקי.


30. מידע שימסור משתמש במסגרת השימוש באתר יישמר בסוד על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”ב 1982.


31. תקנון זה מהווה חוזה בין החברה לבין המשתמשים וכפוף לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה, נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר חיפה.

Call Now Button